Fundació Acis

 

clip_image002

La Fundació ACIS va començar les seves activitats l’any 1962, amb el nom d’Agrupació Cultural i Social, com a resposta a les diverses necessitats culturals, socials i espirituals que hi havia en la societat d’aquell temps i, concretament, als barris del Carmel, de la Salut i del Guinardó.

L’Arquebisbat de Barcelona, per Decret del 1986, va acceptar i reconèixer la transformació de l’esmentada Agrupació en l’actual Fundació Pia Autònoma Agrupació Cultural i Social (ACIS).

Des del seu inici, l’ACIS ha estat oberta a tothom, sense discriminacions ni elitismes per motius socials, religiosos, intel·lectuals o econòmics.

La primavera de l’any 1962 al carrer de les Camèlies, s’inicien les primeres activitats, obertes al barri i dirigides a les noies joves procedents de les fortes onades immigratòries. S’organitzen classes nocturnes, cursets i xerrades per promoure la formació integral  i la descoberta del nostre país, que aleshores es trobava en una difícil situació. La bona acollida que tingué ha anat conformant, passats els anys, l’actual estructura de la Fundaci������ i les seves seccions.
Aquesta actitud queda ben expressada en l’Ideari de la Fundació, on es descriu l’ACIS com a Entitat Educativa Catalana, Cristiana i d’Iniciativa Social.

L’any 1993 el districte d’Horta Guinardó ens concedeix el premi �����Horta Guinardó”, com a reconeixement per la tasca feta i l’arrelament al barri.

La Llar d’Infants ACIS, l’Escola Artur Martorell i l’Escola de Joves i Adults són en aquest moments els centres educatius de la Fundació, que permet donar coherència i unitat a les diverses etapes i nivells del Projecte Pedagògic de l’Entitat.

El Grup de Cultura i Esplai  i L’Encant de Gràcia arrodoneixen el conjunt de seccions de la Fundació, expandint-se i donant també cabuda a les persones que, havent estat vinculades a l’ACIS, hi volen seguir participant i col·laborant.

La Junta de Patrons  de la Fundació està integrada principalment per membres fundadors de l’Entitat i per antics pares i mares d’alumnes, amb una dedicació altruista i absolutament desinteressada.

IDEARI DE l’ACIS

Els punts bàsics que defineixen l’ideari de la Fundaci�� es concreten de la manera seg����������ent:

EDUCACI���������������������������������� SOCIAL: El concepte de justícia s’ent��������������n com una exigència de la dignitat i igualtat de totes les persones, la qual cosa porta a una educació solid������ria sense exclusions de cap tipus, oferint, les mateixes oportunitats a tots els nostres alumnes.

EDUCACIÓ ACTIVA: l’eix d’aquesta educació és la persona, tenint en compte les seves caracter��stiques individuals, essent per tant subjecte agent de la pròpia formació. Entenem l’activitat des de totes les vessants: humanística, tècnica intel��lectual, etc., aplicant en cada moment els recursos adients. L’activitat així entesa és compatible amb l’ordre, l’educació i la feina ben feta i, propicia el desenvolupament de la persona d’una manera plena.

EDUCACIÓ CATALANA: la llengua d’educació i de comunicaci��, a l’ACIS, és la catalana. Es fomenten vivencialment els trets d’identitat propis de Catalunya de manera que les persones catalanes d’origen coneguin bé, la llengua i la cultura pròpies i que aquelles d’origen no català puguin incorporar-se plenament en la societat on viuen amb les mateixes condicions que els altres i sense cap desavantatge.

EDUCACIÓ CRISTIANA: entesa en termes de respecte envers la llibertat individual de les persones. Aquests criteris orienten la formació conscient i responsable, i l���educació de la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau com a valors que enriqueixen l’acció educativa, així com la maduració personal en totes les seves dimensions. Com a tal, est���� oberta a tota classe d�����alumnes de qualsevol creença.
Per tant, ens manifestem com Entitat Educativa Catalana, amb el projecte concret de formació, que no exclou ningú.

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACI��

President Honorari : Josep Serra i Llimona

President: Joan Millán i Serra

Secretària: M�� Dolors Villas Ventura

Tresorer: Miquel Verdaguer I Montes

Patronat:

  • Mª Carmen Boldú i Tomàs
  • Mercè Molina i Paniello
  • Montserrat Coy i Robert
  • Jaume Hortal Devesa
  • Isabel Palou i Comas