Eixos educatius

EIXOS EDUCATIUS

 Atenció personalitzada envers l’alumnat.

 • Ambient d’aula i d’escola acollidor i molt proper, on l’alumnat se sent acollit.
 • Acció tutorial potent com a element fonamental en l’acompanyament, el seguiment i l’orientació de l’alumnat.
 • La Comissió d’Atenció a la Diversitat per tal de detectar i atendre l’alumnat amb dificultats.
 • Desdoblaments, grups flexibles i grups d’ampliació i de reforç.

Relació propera i continuada amb les famílies.

 • Comunicació fluïda amb famílies.
 • Entrevistes personals amb les famílies sempre que s’escaigui.
 • Informes i avaluacions trimestrals.
 • Reunions pedagògiques informatives a tots els cursos, i especialment per a P3, 1r de primària, 1r d’ ESO i 3r d’ESO.

Proposta d’aprenentatges significatius i vivencials.

 • Projectes d’ensenyament- aprenentatge competencials.
 • Les sortides, les colònies, la celebració de festivitats, i els treballs de síntesi, projectes de recerca i treball interdisciplinari, vinculats al currículum.
 • Activitats d’ensenyament- aprenentatge compartits entre etapes.
 • Treball per projectes en totes les etapes educatives.

Participació activa en la vida social i cultural de l’escola i el barri.

 • Comissió Social de centre.
 • Participació en el programa Escoles Sostenibles coordinat per l’Ajuntament.
 • Participació en el programa Salut i Escola.
 • Participació en els Programes de Prevenció de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra.
 • Participació en el Programa de Fruita i Escola del Departament d’Agricultura i Ensenyament.
 • Preparació i celebració de la Setmana Cultural de Sant Jordi.
 • Preparació i celebració de Festes obertes al Barri: Festes de la Mercè, Carnestoltes, Cursa de Can Baró…

Projecte d’educació emocional del nostre alumnat.

 • Eix primordial del Pla d’Acció Tutorial.
 • Treball continuat de competència social.
 • Treball cooperatiu.
 • Activitats d’ensenyament- aprenentatge compartits entre etapes.
 • Activitats d’ensenyament-aprenentatge entre iguals.

Projecte lingüístic: català, castellà, anglès i francès:

 • Iniciació a la llengua anglesa des del parvulari.
 • Grups reduïts.
 • Matèria de música impartida en anglès a partir de 4t de primària i fins a 3r d’ESO.
 • Francès com a matèria optativa de Secundària.

 El nostre país, la nostra ciutat i les tradicions: La Mercè, Santa Cecília, Nadal, Sant Jordi, Certamen Literari, Sant Ponç…

 • Treball comú entre les etapes.
 • Col·laboració i participació dels diferents estaments de l’escola

 Integració de les competències digitals en el procés d’ensenyament- aprenentatge.

 L’activitat física, l’educació musical, l’educació visual i plàstica i l’expressió en totes les seves vessants com a elements de desenvolupament personal integrats en les activitats d’ensenyament- aprenentatge.

 

A la nostra escola eduquem per a què l’alumnat esdevingui competent socialment, dialogant i respectuós envers els altres i la societat. Formem persones autònomes i responsables amb iniciativa, tot fomentant l’esperit crític i solidari. Nois i noies que treballin de forma rigorosa i exigent, alhora que desenvolupin la seva sensibilitat i creativitat;  obertes al món i identificades amb el seu país, la seva llengua, la seva cultura i els seus costums.

A la nostra escola treballem per a crear un ambient proper i familiar, tot compartint el dia a dia escolar i així, conèixer i acompanyar el nostre alumnat durant tota la seva etapa educativa.