PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

INFORMACIONS SOBRE PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

Benvolgudes famílies del curs de pingüins (P2) i famílies noves que voleu fer la preinscripció escolar,

 • Les dates de preinscripció pels ensenyaments de segon cicle d’infantil, primària i secundària seran del 13 al 22 de maig.
 • Degut a la situació d’excepcionalitat, aquest calendari pot patir modificacions. Us en mantindrem puntualment informats.
 • Hem habilitat un telèfon de contacte per atendre exclusivament els dubtes i preguntes que ens vulgueu fer sobre la preinscripció; és el 601 63 80 78. Estarà operatiu de 9h a 18h.
 • Es prioritza que la preinscripció es faci de forma telemàtica, sense haver de venir al centre a portar cap mena de documentació. Segons se’ns comenta haureu d’accedir al web  preinscripcio.gencat.cat i haureu de seguir el procés per fer la preinscripció. En el dia d’avui, el web està actualitzant-se.
 • Per a les famílies, que no podeu fer-ho (o no vulgueu) de forma telemàtica podrem obrir el centre sota unes mesures de control estrictes i amb cita prèvia, per tal d’ajudar-vos a fer el procés de preinscripció. Es farà entre els dies 19 i 22 de maig; el procés el centralitzarem a la Masia de l’escola, Plaça Can Baró 1-3 . Estem treballant en el protocol per fer-ho possible. Us n’informarem ben aviat.
 • Recordem que el procés de preinscripció ve marcat per una baremació i que la data d’entrega de la preinscripció no determina l’ordre de la preinscripció.
 • Les famílies que fareu la inscripció de forma telemàtica haureu de trametre la documentació necessària al correu acisarturmartorell@xtec.cat; haureu de fer una fotografia ben clara (o escanejat) de la documentació pertinent.
 • En propera circular us explicarem en detall el procés que heu de seguir per fer una preinscripció del tot correcte.

Us avancem la documentació necessària que haureu d’adjuntar (via telemàtica, només fotografia ben clara de l’original) o portar (via presencial).

1. Germans escolaritzats al centre  o pares o tutors legals que hi treballen. NO cal portar documentació.

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet. El DNI serveix com a acreditació.

 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037)

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Documentació: Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana. Documentació:

 • Original i còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

5. Criteri complementari: l’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental. Documents: Original i còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Anirem trameten tota la informació per a què us sigui ben fàcil poder fer la preinscripció de forma adient i en els terminis establerts. Aprofitem l’avinentesa per dir-vos que estem contents que seguiu o que us incorporeu a la nostra escola. Treballarem plegats per al més important, l’educació dels vostres fills i filles.

Aquí teniu el dossier que us vam presentar a les portes obertes, cliqueu aquí

Comunicat enviat a famílies de P2, data 7/4/2020, cliqueu aquí

Si voleu accedir al mapa escolar de la preinscripció, cliqueu aquí

Comments are closed.