top of page

Política de Privacitat

acollida

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) us descrivim com es tracte les dades personals a Fundació ACIS - Centre de joves i adults.

 

Responsable del tractament de les vostres dades personals

 

  • Fundació Pia Autònoma AGRUPACIÓ CULTURAL I SOCIAL (ACIS) (en endavant Fundació ACIS)

  • Domicili social: C/ Miquel dels Sants Oliver 4, 08024 de Barcelona

  • CIF R-5800396-C

 

 

Delegat o delegada de Protecció de dades

 

És el responsable de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Pots contactar-hi mitjançant:

 

 

Procedència

 

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies que has mantingut amb ACIS - Escola Artur Martorell i Llar d’infants, o per les relacions que tens ara amb l’entitat 

 

Dades personals que tractem

 

Només tractem les teves dades de caràcter personal si ets major d’edat. En cas de ser menor d’edat, necessitem l’autorització del pare, mare o representant legal.
Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són: nom i cognoms, DNI, adreça postal, telèfon, correu electrònic.

 

 

Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?

 

Per enviar informació sobre ACIS - Escola Artur Martorell i Llar d’infantsvia correu postal o electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita.

Gestionar i atendre les comunicacions presentades pels informants a través del Sistema Intern d'Informació, de conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció

 

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a terceres persones?

 

Les teves dades podran ser cedides als següents destinataris amb els motius que es consignen:

  • Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a les quals Fundació ACIS - Escola Artur Martorell i Llar d’infantsestà subjecta per la seva activitat.

  • Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries pel compliment de les obligacions derivades de les campanyes, iniciatives i activitats en les quals voluntàriament tu hi participes.

  • Proveïdors que requereixin accedir a les dades per la prestació de serveis que Fundació ACIS - Escola Artur Martorell i Llar d’infantsels hagi contractat, i amb qui té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat.

 

Si en el futur Fundació ACIS - Escola Artur Martorell i Llar d’infantsrealitzés altres cessions de dades personals, te n’informaria oportunament.

Durant quant de temps guardarem les teves dades?

 

Les dades generades es conservaran mentre mantingueu la relació amb el responsable del tractament i, posteriorment, durant el termini de prescripció de les accions legals que, en alguns casos poden arribar als 10 anys.

Drets

 

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces indicades.

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

  • adreça postal d'ACIS Escola Artur Martorell i Llar d’infants

  • acisprotecciodades@gmail.com

  • Davant la Agencia Española de Protección de Datos

Qualsevol canvi realitzat en la Política de Privacitat i en les pràctiques d’administració de la informació es reflectirà de forma oportuna, podent Fundació ACIS - Escola Artur Martorell i Llar d’infantsafegir, modificar o eliminar l’esmentada política de privacitat quan ho consideri necessari.

En cap cas, Fundació ACIS - Escola Artur Martorell i Llar d’infantsmodificarà les polítiques ni pràctiques per fer-les menys eficaces en la protecció de les dades personals dels nostres clients sense el seu previ consentiment.

bottom of page