top of page

EIXOS EDUCATIUS

web4_1.jpg

A l’ACIS eduquem per a què l’alumnat esdevingui competent socialment, dialogant i respectuós envers els altres i la societat. Formem persones autònomes i responsables amb iniciativa, tot fomentant l’esperit crític i solidari.

Nois i noies que treballin de forma rigorosa i exigent, alhora que desenvolupin la seva sensibilitat i creativitat;  obertes al món i identificades amb el seu país, la seva llengua, la seva cultura i els seus costums.

Atenció personalitzada envers l’alumnat.

 • Ambient d’aula i d’escola acollidor i molt proper, on l’alumnat se sent acollit.

 • Acció tutorial potent com a element fonamental en l’acompanyament, el seguiment i l’orientació de l’alumnat.

 • La Comissió d’Atenció a la Diversitat per tal de detectar i atendre l’alumnat amb dificultats.

 • Desdoblaments, grups flexibles i grups d’ampliació i de reforç.

WEB4_2.jpg
WEB4_3.jpg

Relació propera i continuada amb les famílies.

 • Comunicació fluïda amb famílies.

 • Entrevistes personals amb les famílies sempre que s’escaigui.

 • Informes i avaluacions trimestrals.

 • Reunions pedagògiques informatives a tots els cursos, i especialment per a P3, 1r de primària, 1r d’ ESO i 3r d’ESO.

Aprenentatges significatius i vivencials.

 • Projectes d’ensenyament- aprenentatge competencials.

 • Les sortides, les colònies, la celebració de festivitats, i els treballs de síntesi, projectes de recerca i treball interdisciplinari, vinculats al currículum.

 • Activitats d’ensenyament- aprenentatge compartits entre etapes.

 • Treball per projectes en totes les etapes educatives.

 • Metodologies diverses per aprenentatges diversos.

WEB4_4.jpg
WEB4_5.jpg

Participació activa en la vida social i cultural de l’escola i el barri.

 • Comissió Social de centre.

 • Participació en el programa Escoles Sostenibles coordinat per l’Ajuntament.

 • Participació en el programa Salut i Escola.

 • Participació en els Programes de Prevenció de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra.

 • Participació en el Programa de Fruita i Escola del Departament d’Agricultura i Ensenyament.

 • Preparació i celebració de la Setmana Cultural de Sant Jordi.

 • Preparació i celebració de Festes obertes al Barri: Festes de la Mercè, Carnestoltes, Cursa de Can Baró. Festa de Primavera…

 • Participació en el Projecte Radar

 • Servei Comunitari de 4t d’ESO a entitats del barri

Projecte d’educació emocional del nostre alumnat.

 • Eix primordial del Pla d’Acció Tutorial.

 • Treball continuat de competència social.

 • Treball cooperatiu.

 • Activitats d’ensenyament- aprenentatge compartits entre etapes.

 • Activitats d’ensenyament-aprenentatge entre iguals.

WEB4_6.jpg
WEB4_7.jpg

Projecte lingüístic: català, castellà, anglès i francès:

 • Iniciació a la llengua anglesa des del parvulari.

 • Grups reduïts.

 • Matèria de música impartida en anglès a partir de 4t de primària i fins a 3r d’ESO.

 • Francès com a matèria optativa de Secundària.

 • Aula d’acollida.

Integració de les competències digitals en el procés d’ensenyament- aprenentatge

 • Plataforma virtual d’aprenentatge

 • Matèries optatives a secundària

 • StemLearningSchool

WEB4_8.jpg
WEB4_9.jpg

Desenvolupament personal integrats en les activitats d’ensenyament- aprenentatge.

 • Importància de totes les matèries em una educació integral i competent socialment.

 • Posem en valor l’activitat física, l’educació musical, l’educació visual i plàstica i l’expressió oral.

bottom of page