top of page

PROJECTE EDUCATIU

web3_1.jpg

El Projecte Educatiu de Centre de l’escola ACIS Artur Martorell es fonamenta en sis pilars, a l’entorn dels quals organitzem totes les actuacions. Els sis pilars del Projecte Educatiu de Centre són:

  • L’adquisició d’uns aprenentatges ferms per part de tot l’alumnat: els nens i nenes, nois i noies  com a centre i part activa del procés d’aprenentatge.

  • L’educació integral dels nens, nenes, nois i noies per a què esdevinguin ciutadans i ciutadanes competents socialment.

  • L’educació en la igualtat d’oportunitats i el respecte envers els altres.

  • La participació, implicació i compromís de tota la comunitat educativa en la vida de l’escola com a valor intrínsecament democràtic.

  • La llengua catalana com a llengua vehicular, d’aprenentatge i el coneixement de la cultura pròpia com a principi cohesionador.

  •  L’educació en uns valors de caràcter universal.

web3_2.jpg

Estratègia Digital

PE

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic. 

El document de l’EDC serà la referència del centre en l’àmbit de tecnologies digitals. Per tant, és important que aquest document també reculli la gestió diària de l’organització digital del centre. Què està fent el centre en temes digitals? Quines accions el centre ja té consolidades i funcionen? És possible que el centre ja hagi desenvolupat i escrit plans, procediments, normatives, protocols, etc. L’EDC ha de recopilar-ne, almenys, les referències per poder trobar-los de manera fàcil i àgil.

El desplegament de l’EDC al llarg dels cursos també generarà més activitats que és important afegir a l’EDC. Per exemple, si un centre realitza la diagnosi i detecta que el professorat de nova incorporació té dificultats en adaptar-se en temes digitals, la part estratègica de l’EDC indicarà un objectiu en aquest sentit. I molt probablement, una de les accions per assolir aquest objectiu serà la creació d’un pla d’acollida digital de nou professorat. Quan l’acció ja s’hagi dut a terme, aquest pla d’acollida digital s’incorporarà a la part de cultura digital del document de l’EDC. D’aquesta manera, l’EDC recollirà tots els aspectes digitals del centre.

Part Estratègica
Cultura Digital
bottom of page