top of page

PROJECTE EDUCATIU

web3_1.jpg

El Projecte Educatiu de Centre de l’escola ACIS Artur Martorell es fonamenta en sis pilars, a l’entorn dels quals organitzem totes les actuacions. Els sis pilars del Projecte Educatiu de Centre són:

  • L’adquisició d’uns aprenentatges ferms per part de tot l’alumnat: els nens i nenes, nois i noies  com a centre i part activa del procés d’aprenentatge.

  • L’educació integral dels nens, nenes, nois i noies per a què esdevinguin ciutadans i ciutadanes competents socialment.

  • L’educació en la igualtat d’oportunitats i el respecte envers els altres.

  • La participació, implicació i compromís de tota la comunitat educativa en la vida de l’escola com a valor intrínsecament democràtic.

  • La llengua catalana com a llengua vehicular, d’aprenentatge i el coneixement de la cultura pròpia com a principi cohesionador.

  •  L’educació en uns valors de caràcter universal.

web3_2.jpg
bottom of page