top of page

ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

1. Introducció

2. Part Estratègica

Assumiran les seves funcions dins la comissió digital, el director, Xavier Casas Ferret i Joan Serra Alza, tutor de 1r d’ESO i coordinador d’estratègia digital, que actuen com a grup impulsor; caldrà incorporar una altra persona de l’etapa de primària el curs 2023-24.

La comissió haurà de coordinar amb el personal extern encarregat de la part
informàtica de l’escola; aquesta tasca l’assumeix el director del centre.

2.1 Comissió EDC

L'escola ha fet servir l'eina SELFIE amb l'objectiu de fomentar la reflexió personal en relació amb l'ús de les tecnologies digitals per al docència i l'aprenentatge. SELFIE ha sigut desenvolupat per la Comissió Europea amb un equip internacional d'experts.

Les dades obtingudes permeten extreure conclusions per fer un diagnòstic de l'estat actual i també per a plantejar-nos objectius a assolir en l'àmbit digital a curt i mitjà termini. L'eina SELFIE es va passar al maig de 2023 a l’alumnat de cicle superior de primària, tots els cursos de secundària i al claustre de mestres i professorat d’ambdues etapes.

2.2 Diagnosi

En podem concloure les idees següents:

Punts forts:

- La nostra escola està experimentant un creixement gradual de la seva infraestructura digital.

- Disposem d’activitats que incorporen les tecnologies, com ara ús de plataformes
d'aprenentatge virtual, exploració de recursos multimèdia i la creació de continguts digitals.

- El professorat valora la seva competència digital bastant alta i es sent segur amb l’ús de la tecnologia a l’aula

Debilitats:

- Un aspecte a millorar és el feedback als estudiants, ja que no es proporciona de manera òptima.

- No tots els estudiants tenen sempre accés als dispositius digitals necessaris per a les seves tasques.

- En ocasions el suport tècnic no és suficient i dificulta el correcte funcionament de les tasques realitzades en format digital.

2.3 Objectius

1. Definir la seqüenciació de la competència digital a les àrees curriculars, afavorint una major retroalimentació als estudiants i expandint l'ajuda tècnica a través de les següents accions:

1.1 Recopilar les activitats relacionades amb la competència digital que es realitzen.
1.2 Definir una rúbrica d'avaluació específica de la competència digital per a cada nivell.
1.3 Adaptar les programacions de matèria per incloure activitats que permetin avaluar les competències acordades.

2. Millorar l'adquisició de la competència digital del professorat, prioritzant l'ampliació de l'ajuda tècnica als estudiants i la formació dels docents mitjançant les següents accions:

2.1 Millorar la formació digital tant a nivell individual com col·lectiu.
2.2 Utilitzar de manera més sistemàtica l'eina Classroom.
2.3 Crear materials digitals per facilitar l'aprenentatge.
2.4 Establir rúbriques d'avaluació per a la competència digital.

3. Millorar l'adquisició de la competència digital de l'alumnat de primària i secundària, posant un èmfasi especial en l'ampliació de l'ajuda tècnica als estudiants i fomentant la retroalimentació, a través de les següents accions:

3.1 Realitzar activitats d'aprenentatge digital basades en robòtica, programació i altres tecnologies rellevants per a aquesta franja d'edat. Estratègia Digital de Centre.

3.2 Millorar l'ús de les eines de Google i altres recursos tecnològics com el Classroom per als estudiants.
3.3 Fomentar l'avaluació formativa i proporcionar retroalimentació regular als estudiants perquè puguin millorar la seva competència digital.

4. Millorar l'acolliment digital de les famílies, centrant-se en l'ampliació de l'ajuda tècnica als estudiants i en la formació de les famílies, amb les següents accions:

4.1 Millorar la competència digital de les famílies.
4.2 Obtenir totes les autoritzacions de drets d'imatge i ús d'eines digitals.
4.3 Aconseguir que les famílies ens segueixin a les diferents xarxes socials i
canals de comunicació.

5. Millorar la navegació segura en línia per a l'alumnat de primària i secundària, posant èmfasi en l'ampliació de l'ajuda tècnica als estudiants i en la formació per a una navegació responsable, mitjançant les següents accions:

5.1 Impartir sessions de formació sobre seguretat en línia, enfocant-se en la protecció de la privacitat, la identitat digital i l'ús responsable de les xarxes socials.
5.2 Fomentar la conscienciació sobre el ciberassetjament i proporcionar recursos i estratègies per respondre adequadament a aquesta problemàtica.
5.3 Establir protocols i polítiques d'ús responsable de la tecnologia i l'Internet, involucrant tant l'alumnat com les famílies i el personal docent.

6. Millorar la infraestructura digital del centre Estratègia Digital de Centre.

6.1 Assegurar una connexió a internet fiables i amb un ample de banda suficient per donar suport a les iniciatives d'aprenentatge digital.
6.2 Iniciar la instal·lació i manteniment de pissarres digitals a les aules

 

2.3.1 Temporització

3. Cultura Digital

3.1. Documentació bàsica

PEC
La filosofia de la EDC s’incorpora plenament a un dels pilars del nostre PEC: Integració de les competències digitals en el procés d’ensenyament-aprenentatge

NOFC

En la revisió de les NOFC s’ha actualitzat diferents aspectes vinculats a la cultura digital de centre que no estaven inclosos. S’ha afegit com Addenda 2 de les NOFC i ha estat presentat al Consell Escolar en data 27 de juny de 2023, dels aspectes següents:

a. Estratègia digital: assumiran les seves funcions dins la comissió digital, el director, Xavier Casas Ferret i Joan Serra Alza, tutor de 1r d’ESO i coordinador d’estratègia digital, que actuen com a grup impulsor; caldrà incorporar una altra persona de l’etapa de primària el curs 2023-24.

La comissió haurà de coordinar amb el personal extern encarregat de la part informàtica de l’escola; aquesta tasca l’assumeix el director del centre.


b. Coordinador Digital
Aquest càrrec l’assumeix el professor Joan Serra que ha obtingut el perfil professional específic i les seves funcions són:

- Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i l'optimització dels recursos informàtics i per a l'adquisició de nous recursos.

- Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació permanent en aquest tema.
- Impulsar a la competència i la innovació digital del professorat.
- Coordinar el desplegament de la competència digital dels alumnes amb els equips docents.
- Actualitzar l’inventari TAC de l’escola.
- Formació TIC al professorat.

c. Normativa de convivència

a. Els ordinadors del Pla digital de dotació del Departament per a l’alumnat de secundària són propietat de l’escola. Cada alumne farà ús sempre del mateix portàtil. Els ordinadors romandran a l’escola. Es valorarà si algun alumne se’l pot endur en circumstàncies especials, aquest fet tindrà un caràcter molt excepcional.

b. En cas de desperfecte per un mal ús (pantalla trencada, teclat trencat, cops o desperfectes a l’estructura...) la família de l’alumne se’n farà càrrec, o bé pagant l’import de la reparació o fent treballs per la comunitat escolar, segons les circumstàncies. Això és aplicable a qualsevol dispositiu
que pertany al centre ordinadors, impressores.

c. Els mòbils estan prohibits i no es poden fer servir; excepcionalment i de forma puntual si un professor ho demana se’n pot fer un ús limitat. Si l’alumnat el porta a l’escola, caldrà que el dipositi a la seva taquilla. En cap cas l’escola es farà responsable de furts, pèrdua o danys. Si qualsevol alumne fa un ús dins de l’escola, se li requisarà i serà la família o el tutor legal qui hagi de recollir-lo, tot signant el paper de devolució; han de ser els tutors legals de l’alumnat els que signin el document.

d. L’escola posa a disposició dels alumnes un compte de correu Google Workspace @acisarturmartorell.cat, amb totes les eines Google per fer un ús dins l’escola.

e. Els comptes d’escola estan protegits per l’administrador.

f. No es poden enviar ni rebre correus de fora del domini de l’escola, tampoc es poden compartir fitxers pel Drive amb persones que no tinguin el domini de l’escola.

g. Algunes aplicacions poden desactivar-se segons les circumstàncies (xats, videoconferències).

h. Aquests comptes són particulars i intransferibles.

i. L’usuari ve donat i no es pot canviar. Es facilita una contrasenya que l’alumne ha de canviar el primer cop que entra al correu i no l’ha de compartir. Les famílies han de saber-la i procurar que en facin un bon ús fora de l’escola. En cas de fer un mal ús, es congelarà el compte de l’infractor durant una setmana. Si és recurrent se li pot desactivar.

j. Un cop finalitzada l’escolaritat, els comptes seran eliminats. L’alumnat pot
transferir els seus documents i arxius a un altre compte de Google
particular.

d. Projecte digital

El centre aposta per la innovació tecnològica al servei de l’ensenyament. La tecnologia ha de ser una eina més que permeti millorar l’aprenentatge dels alumnes, mai una finalitat en si mateixa.

El centre utilitza les eines de Google Workspace És per això que tot l’alumnat disposa d’un usuari del domini acisarturmartorell.cat. El projecte digital està inclòs i concretat dins de l'Estratègia Digital de Centre (EDC). Afecta a tots els vessants del centre, des de les metodologies a l’aula a la relació amb les famílies i la coordinació entre professors.

3.2.. Objectius de la Comunicació

3.2.1 Objectius de la comunicació

- Aconseguir el seguiment d'un alt percentatge de les famílies a través de les diferents plataformes de l'escola, el web de l’escola, Instagram, flickr, canal de youtube i els grups de difusió de Whatsapp. 


- Publicar un mínim de 5 posts per mes al web de l’escola on es visibilitzin tots els grups.


- Donar a conèixer la majoria de les activitats docents del centre a les famílies.


- Fer arribar tots els avisos i informacions a les famílies en format digital i tendir a la supressió del format paper.


- Empoderar els alumnes en l’ús del correu electrònic i la xarxa docent Google Workspace i de les diverses Google Apps.


- Les fotos penjades al Flickr tenen permís de lectura i les poden descarregar.


- Facilitar a l’alumnat espais de temps  per a l’ús d’ordinadors per assegurar la igualtat d’oportunitats en relació amb la comunicació digital.

- Facilitat als alumnes dispositius i connectivitat per a reduir al màxim la bretxa digital.

3.2.2 Preséncia a la xarxa

La presència de l'escola a Internet es vehicula a través del web, l'Instagram i el Youtube. 


Totes les famílies han de signar una autorització d'ús d'imatge al principi de cada curs. En cas contrari, l'infant en qüestió no pot aparèixer en cap publicació de l'escola.

Espai web


- El web de l’escola és acisarturmartorell.cat
- Es publiquen articles en relació amb les activitats més destacades dels alumnes de l'escola.
- Els articles van acompanyats per fotografies, carrussels de fotos, i/o vídeos
(prèviament pujats al nostre canal de Youtube).
- Tots els alumnes que surten en el web tenen autoritzacions de drets d'imatge.
- El responsable de supervisar els posts del web és el director de centre.
- Hi ha tres mestres per etapa que són les responsables de la gestió i edició dels posts de l’espai web.
- El manteniment de l’espai web és personal extern de l’escola que coordina les seves funcions amb la titularitat del centre.

Instagram

- El compte de l'escola instagram/acisarturmartorell

- Les publicacions són fotografies, foto muntatges o vídeo muntatges del dia a dia de l'activitat escolar. 
- Tots tenen autoritzacions de drets d'imatge.
- La persona encarregada de publicar és una mestre de l’etapa d’infantil. 


Youtube

- El compte de l'escola és ACIS Artur Martorell; www. youtube.com/@acisarturmartorell5963

- Els vídeos pujats al compte són d'activitats, concerts, festes, etc.
- Tots els alumnes que hi surten tenen autoritzacions de drets d'imatge.
- Els vídeos s'editen, afegint encapçalament, música i crèdits, si s’escau. 

- La persona encarregada de pujar contingut és el coordinador TAC.

Correu electrònic

- Cada tutor/a en tindrà un llistat dels correus electrònics de les famílies per a utilitzar-lo si el necessita només amb l’usuari del grup-classe corresponent.

- L'escola només donarà a les famílies el correu del centre i del de la tutoria de grup.

- Tot l’alumnat utilitzarà el correu del domini de l’escola @acisarturmartorell.cat i
les eines Google Workspace sempre amb comptes exclusius per al treball d’escola 
prèvies autoritzacions a principi de curs.

- Els correus dels alumnes estan gestionats i administrats pel coordinador TAC de l'escola, personal extern de l’escola i supervisat per la titularitat del centre.
- Els alumnes només poden enviar i rebre correus dins del domini. 
- Les famílies han de signar una autorització per l'ús de serveis i recursos digitals a Internet.

- L'usuari i la contrasenya són donats des de l'escola i no es pot canviar l’usuari però sí la contrasenya en el seu primer ús.
- En cas de pèrdua o oblit, es podrà recuperar, fent una petició al tutor de grup, que li demanarà al coordinador TAC.
- Els correus electrònics dels alumnes es poden instal·lar als mòbils personals.
- L'administrador suspendrà el correu del domini de qualsevol alumne si en fa un mal ús d'aquest.
- L'administrador és el coordinador TAC, encarregat de generar els correus d'escola, tant d'alumnes com de mestres i personal d'administració.


Google meet

- L'aplicació Google Meet és el mitjà oficial per dur a terme les videoconferències

- Només es farà ús d’aquest mitjans amb l’alumnat en situacions d’excepcionalitat.
- Actualment, ni els mestres ni els alumnes poden gravar les videoconferències;
però si es pogués, només estaria accessible pels mestres i amb el consentiment dels participants.

- Els alumnes només poden participar (amb el correu d'escola) en
videoconferències creades dins del domini.
- Les famílies poden accedir sense necessitat de tenir un compte Google, a partir d'un enllaç rebut al correu ja sigui Outlook, Yahoo, etc.

- Protocol per un bon ús:

1. Tenir la càmera sempre oberta.
2. No es pot gravar ni fer fotos de participants sense permís.
3. El micròfon ha d'estar en silenci, només s'obrirà quan tinguem el torn de paraula.
4. Ens hem de vestir curosament.
5. El xat només es per dubtes o intervencions.
6. Quan entrem saludem i quan acabem ens acomiadem.
7. Tanquem la sessió després del mestre. 

Grups de whatsapp


- L'escola té diferents grups de whatsapp:

 

- Mares delegades de cada grup-classe i equip directiu

- Cada grup classe té un grup de whatsapp gestionat per la delegada

de curs i on no intervé personal de l’escola.

- Equip Directiu

- Equip directiu i coordinadores d’etapa

- Professorat de secundària

- Mestres de primària

- Cada grup classe de primària

- Mestres d’infantil


- En tots els grups, els missatges són bidireccionals i serveixen per
informacions, tal com avisos, claustres, reunions, cicles, etc.

3.3. Acolliment digital


- L'acolliment digital forma part de l'acolliment general de l'escola. 
- Tenim en compte la incorporació de nou alumnat, les noves famílies i els nous docents. 
- Per aquest motiu és important establir una planificació en temes digitals, com quins serveis s'ofereixen, quines autoritzacions es necessiten, qui són els responsables d'oferir els diferents serveis, la disponibilitat de maquinari, els diferents usuaris, etc.

 

Mestres i professorat

- Correu xtec si no el tenen Estratègia Digital de Centre.

- Correu corporatiu @acisarturmartorell.cat que els permet emprar l’entorn virtual d’aprenentatge Google wokspace

- Nom usuari i contrasenya de la plataforma Alexia Suite Educativa que els permet la gestió de tot el procés d’ensenyament- aprenentatge

- Nom usuari i contrasenya de correu gmail de la tutoria de grup que el mestre exerceix
- Les mestres i el professorat han de tenir actiu el correu @xtec, conèixer i saber canviar la contrasenya GICAR.
- Se'ls informa de com connectar-se al wifi de centre amb els seus mòbils o ordinadors personals.
- S'afegeix els docents al grup de Whatsapp  ACIS i els corresponents i se'ls en fa la
baixa quan deixen el centre.
- Es donen les claus d'accés als ordinadors de sobretaula, d’aula i portàtils.
- S'informa a tots els docents que està totalment prohibit publicar fotografies i vídeos d'alumnes a les seves xarxes socials.

Famílies

- Es demanen les autoritzacions d'ús d'imatge, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren i les autoritzacions per l'ús de serveis i recursos digitals a Internet. 
- S'informa a les famílies dels telèfons i correu de contacte de l'escola per mitjà del full d’inscripció o del web de l’escola.
- Se'ls demana el correu electrònic per enviar les informacions online.

- Se'ls posa en contacte amb les delegades de curs per als diferents grups de difusió de Whatsapp.
- S'orienta a les famílies pel que fa a les informacions del web de l'escola.
- S'ofereix la possibilitat de seguir l'Instagram de l'escola.
- S'explica quin treball TAC es farà amb els alumnes i s'assessora si ho demanen.

 

Alumnat

- Correu corporatiu @acisarturmartorell.cat que els permet emprar l’entorn virtual d’aprenentatge G-suite for education
- Des de i3 a 4t d’ESO es fa el lliurament i s'arxiven totes les autoritzacions d'ús d'imatge, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren. 
- Des de I3 a 4t d’ESO es fa el lliurament i s'arxiven totes les autoritzacions per l'ús de serveis i recursos digitals a Internet. 
- A partir de I3 i fins a 4t d’ESO, se'ls hi lliura un compte de correu @acisarturmartorell.cat, i que mantenen fins al final de la seva escolaritat. 
- Es presenten als alumnes els espais web del centre i els que serviran per al seu treball educatiu.
- Es presenten als alumnes els dispositius que farà servir a l'escola: ordinadors, tauletes i robots.
- Es presenta als alumnes el Classroom, espai físic on desenvoluparan gran part del seu treball digital.  
- El coordinador vetlla pel manteniment de les contrasenyes i les normes d'ús ètic de la tecnologia.

bottom of page