top of page

Compromís ètic

acollida

FUNDACIÓ ACIS - Escola Artur Martorell i Llar d’infants (d'ara endavant, la “Fundació”) té el més alt compromís i voluntat de comportament en la prevenció de l'assetjament i de la violència contra la infància i l'adolescència. En aquest sentit, la Fundació ha implantat procediments i protocols d'actuació per assegurar el compliment normatiu i el seguiment adequat dels compromisos referenciats.

Per assegurar la seva aplicació i compliment, es requereix d’una participació de tots els treballadors, alumnes, participants, familiars o tutors legals, col·laboradors, proveïdors i, en definitiva, qualsevol persona relacionada amb les nostres activitats i operacions.

EQUIP RESPONSABLE

 

Amb l'objectiu de dotar d'eficàcia tot lo exposat, la Fundació ha designat un responsable de d’aquesta matèria per assegurar l’adequat seguiment del nostre compromís i el compliment del marc normatiu que ens és d'aplicació, així com per donar suport a totes les persones i entitats afectades i/o implicades en el seu compliment. Podreu adreçar-vos al responsable a través de les dades de contacte que detallem a continuació:

 

laura@acisarturmartorell.cat

SISTEMA DE COMUNICACIONS I DENÚNCIES

Així mateix, com a garantia de rigor i adequada aplicació del nostre compromís de protecció i prevenció, s'han habilitat dos Canals de Comunicacions i Denúncies, gestionats per un expert extern, els quals contemplen totes les garanties i requisits de control, gestió, registre i protecció dels afectats que el marc normatiu estableix per a aquest tipus de canals. L'objectiu d'aquests Canals és que qualsevol persona pugui notificar possibles accions o conductes contràries al nostre compromís esmentat així com al seguiment del marc normatiu que ens és aplicable.

Per realitzar una comunicació en relació a un incompliment de la normativa LOPIAV, relativa a la protecció integral de la infància i l'adolescència davant de qualsevol tipus de violència, s'ha habilitat un canal específic al qual es pot accedir a través del següent enllaçhttps://www.corporate-line.com/epmenores-acisllarinfants

Per realitzar una comunicació relativa a un incompliment de qualsevol altre protocol o normativa que ens sigui aplicable, diferent de la LOPIAV, que s'haurà de realitzar per l'enllaç facilitat al paràgraf anterior, podeu accedir al Canal a través del següent enllaçhttps://corporate-line.com/cnormativo-fundacioacis.

 

 

AGRAÏMENT I SUPORT

Agraïm la col·laboració i el suport de totes les persones implicades per garantir que la nostra Fundació sigui part activa i contribueixi al compliment i a l'actuació ètica i responsable a través de les seves activitats i operacions. Us animem i sol·licitem que, davant de qualsevol necessitat de suport o guia d'actuació, contacteu amb la nostre responsable.

Accedeix al PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT

bottom of page